Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pruszkowski z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30; Kontakt z Administratorem: tel. 22 738 14 08  e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach: przeprowadzenia wyborów na radnych oraz działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego w latach 2023 – 2025.
 3. Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c Rozporządzenia RODO czyli zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych w konkretnym celu oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. archiwizacja dokumentacji związanej z wyborami i pracami Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego. Konsekwencją wycofania zgody jest brak możliwości wyboru kandydata lub utrata mandatu radnego.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
  1. dla kandydatów na radnych przez okres 6-ściu miesięcy od wyłonienia radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego lub do momentu wycofania przez kandydata lub opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dla radnych przez okres trwania kadencji lub do momentu wycofania przez radnego lub opiekuna prawnego radnego zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w wyborach oraz w pracach Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w określonych w Rozporządzeniu RODO przypadkach, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na podjęte działania przed wycofaniem zgody.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe w zakresie podania imienia, nazwiska oraz wizerunku będą publikowane (udostępniane) za pośrednictwem strony internetowej Powiatu Pruszkowskiego, w mediach społecznościowych administrowanych przez Powiat Pruszkowski, materiałach promocyjnych takich jak: plakaty, ulotki, broszury, foldery a także lokalnej prasie.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.